Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข้าวขาวหอมมะลิตราฉลาดชิม
ข้าวขาวหอมมะลิตราฉลาดชิมเป็นข้าวขาวหอมมะลิที่ผ่านการคัดเลือกจากแหล่งเพาะปลูกทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นแหล่งเพาะปลูกข้าวหอมมะลิที่ดีที่สุด นำมาผ่านกระบวนการ ผลิตจากโรงงานที่มีเทคโนโลยีอันทันสมัยและได้รับมาตรฐาน HACCP และ GMP จึงมั่นใจได้ว่าข้าวขาวหอมมะลิตราฉลาดชิม มีคุณภาพสม่ำเสมอ พร้อมทั้งยังได้รับมาตรฐานข้าวขาวหอมมะลิ 5% จากกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ และได้รับเครื่องหมายฮาลาล และรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ)

  ข้าวขาวหอมมะลิ
น้ำหนักสุทธิ

- 5 กก./10 ปอนด์ (4.54 กก.)
- 10 กก./8 กก./20 ปอนด์ (9.08 กก.)/
25 ปอนด์ (11.34 กก.)
- 20 กก./ 50 ปอนด์ (22.68 กก.)/25 กก.


  ข้าวเหนียว
ข้าวเหนียวตราฉลาดชิมเป็นข้าวเหนียวคุณภาพสูงจากแหล่งเพาะปลูกที่ดีที่สุดในภาคเหนือของประเทศที่อำเภอแม่จัน ผ่านกระบวนการผลิตและบรรจุจากโรงงานที่มีความพิถีพิถันด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงและมีความทันสมัย เพื่อรักษาความนุ่มและกลิ่นหอมของข้าวตามธรรมชาติให้ได้นาน จึงมั่นใจได้ว่าข้าวเหนียว “ตราฉลาดชิม” ทุกถุงได้คุณภาพและมาตรฐานและได้รับการรับรองมาตรฐานระบบ HACCP, GMP และ ISO 9001:2000
น้ำหนักสุทธิ

- 10 กก./ 25 ปอนด์ (11.34 กก.)
- 50 ปอนด์ (22.68 กก.)/25 กก.  Copyright 2005. Thai HA Public Company Limited. All Rights Reserved.