Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข้าว “ตราเกษตร”
ข้าวขาวหอมมะลิตราเกษตร (ข้าวขาวหอมมะลิไทย) เป็นข้าวหอมมะลิไทยคุณภาพสูงจากแหล่งเพาะปลูกข้าวหอมมะลิที่ดีที่สุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ “ทุ่งกุลาร้องไห้” ผ่านกระบวนการผลิตและบรรจุจากโรงงานที่มีความพิถีพิถันด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงและมีความทันสมัย จึงมั่นใจได้ว่าข้าวขาวหอมมะลิ “ตราเกษตร” ทุกถุงได้คุณภาพและมาตรฐาน ภายใต้คำขวัญว่า “ปลูกด้วยรัก คัดด้วยใจ” และจากการรับรองมาตรฐานระบบ HACCP, GMP และ ISO 9001:2000

 
ข้าวขาวหอมมะลิ
น้ำหนักสุทธิ

- 1 กก.
- 2 กก./4 ปอนด์ (1.82 กก.)
- 5 กก./10 ปอนด์ (4.54 กก.)
- 10 กก./8 กก./20 ปอนด์ (9.08 กก.)/
25 ปอนด์ (11.34 กก.)
- 20 กก./ 50 ปอนด์ (22.68 กก.)/25 กก.
 
 
ข้าวขาวหอมมะลิหัก
น้ำหนักสุทธิ

- 1 กก.
- 5 กก./10 ปอนด์ (4.54 กก.)
- 18 ปอนด์ (8.18 กก.)/20 กก./40 ปอนด์/45 ปอนด์
(20.41 กก.) 50 ปอนด์ (22.68 กก.)/25 กก./ 36 ปอนด์ (16.36 กก.)


 
ข้าวขาวหอมมะลิผสม
น้ำหนักสุทธิ

- 5 กก./10 ปอนด์ (4.54 กก.)
- 10 กก./25 ปอนด์ (11.34 กก.)/
20 กก./50 ปอนด์ (22.68 กก.)/25 กก.
 
 
ข้าวเหนียว
ข้าวเหนียวตราเกษตรเป็นข้าวเหนียวคุณภาพสูงจากแหล่งเพาะปลูกที่ดีที่สุดในภาคเหนือของประเทศที่อำเภอแม่จัน ผ่านกระบวนการผลิตและบรรจุจากโรงงานที่มีความพิถีพิถันด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงและมีความทันสมัย เพื่อรักษาความนุ่มและกลิ่นหอมของข้าวตามธรรมชาติให้ได้นาน จึงมั่นใจได้ว่าข้าวเหนียว “ตราเกษตร” ทุกถุงได้คุณภาพและมาตรฐาน ภายใต้คำขวัญที่ว่า “ปลูกด้วยรัก คัดด้วยใจ” และจากการรับรองมาตรฐานระบบ HACCP, GMP และ ISO 9001:2000
น้ำหนักสุทธิ

- 2 กก./4 ปอนด์ (1.82 กก.)
- 5 กก./10 ปอนด์ (4.54 กก.)
- 10 กก./ 25 ปอนด์ (11.34 กก.)
- 20 กก./ 50 ปอนด์ (22.68 กก.)/25 กก.


  ข้าวขาว
ข้าวขาวตราเกษตรเป็นข้าวขาวคุณภาพดีจากแหล่งเพาะปลูกที่ดีที่สุดจากภาคกลางของประเทศที่ แล้วนำมาผ่านกระบวนการผลิตและบรรจุจากโรงงานที่มีความพิถีพิถันด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงและมีความทันสมัย จึงมั่นใจได้ว่าข้าวขาว "ตราเกษตร" ทุกถุงได้คุณภาพและมาตรฐาน ภายใต้คำขวัญที่ว่า "ปลูกด้วยรัก คัดด้วยใจ" และจากการรับรองมาตรฐานระบบ HACCP, GMP และ ISO 9001:2000
น้ำหนักสุทธิ

- 5 กก.
- 10 กก.
- 25 กก.
- 50 กก.  Copyright 2005. Thai HA Public Company Limited. All Rights Reserved.